Kontakt
Zde najdete kontakty pro váš region.
Accessories project in Tirol

Odpovědné podnikání

Globální myšlení a odpovědné obchodní chování jsou pro NKT klíčové. Zavázali jsme se zajistit řádnou správu a řízení společnosti a zavést potřebné procesy, pravidla a zásady.

Správa a řízení - etika a dodržování předpisů

V NKT dohlížíme na vývoj a provádění našeho programu etiky a dodržování předpisů, který uplatňujeme v celé skupině NKT a na který z pověření představenstva dohlíží výbor pro audit. Funkce Ethics & Compliance spolupracuje s funkcí Financial Compliance na zavádění interních kontrolních mechanismů, které zvyšují naše úsilí při odhalování potenciálních problémů s dodržováním předpisů.

Rada pro dodržování předpisů

Responsible business_1@2x.png
Správná správa a řízení společnosti je pro NKT oblastí, na kterou se neustále zaměřuje a která je v konečném důsledku zakotvena v představenstvu skupiny NKT. Více informací o správě a řízení společnosti naleznete zde.
Two business colleagues having unformal meeting in hallway

Horká linka pro oznamovatele

Provozujeme hot line pro oznamovatele, na kterou mohou zaměstnanci i externí zainteresované strany hlásit obavy z neetického chování. Naši zaměstnanci jsou povzbuzováni k tomu, aby se v těchto okamžicích ozvali. Vedle povzbuzování k otevřenosti zajišťujeme přísnou politiku zákazu odvetných opatření.

Kontrola vývozu a sankce

Jako globální společnost dodržujeme národní i mezinárodní obchodní kontroly, včetně ekonomických sankcí a kontrol vývozu. Abychom zajistili soulad s předpisy, uplatňujeme důkladný program dodržování předpisů, podle něhož jsou všichni relevantní obchodní partneři prověřováni, zda nepodléhají příslušným sankcím nebo jiným relevantním omezením, a v takovém případě jsou všechny obchodní transakce okamžitě ukončeny. Ačkoli působíme především v zemích s nízkým rizikem ve vztahu ke kontrolám sankcí a obchodu, je tato oblast průběžně přezkoumávána.

Jako globální společnost je dodržování předpisů o kontrole vývozu a sankcích klíčové pro naši činnost a jejich dodržování pečlivě sledujeme.

— Michael Stagelund Hvidt, Ethics & Compliance

Odpovědné daně

NKT je odpovědným daňovým poplatníkem a zakládáme si na odpovědnosti, otevřenosti a transparentnosti ve všech aspektech daňového výkaznictví a dodržování daňových předpisů, ať už společnost a její dceřiné společnosti působí kdekoli. Jsme odhodláni spolupracovat s příslušnými zainteresovanými stranami na podpoře transparentnosti a rozvoji efektivních daňových systémů a snažíme se dodržovat doporučení Good Governance v oblasti daňových záležitostí v zemích, v nichž se nacházejí dceřiné společnosti NKT. Společnost NKT nepůsobí v daňových rájích a jakékoli budoucí operace v daňových rájích budou mít čistě obchodní důvody.

Lidská a pracovní práva

Jako signatář iniciativy OSN Global Compact se zavazujeme dodržovat všechny aspekty Všeobecné deklarace lidských práv.
Viz Prohlášení o moderním otroctví

Náležitá péče o dodávky

Jsme si vědomi důležitosti jasného řízení, které zajistí podnikovou integraci udržitelnosti.  
Jasné řízení pomáhá zajistit, aby byla rozhodnutí přijímána na odpovídající úrovni, aby byla udržitelnost upřednostňována a slaďována s obchodním programem a aby byl závazek k udržitelnosti řešen napříč celou organizací. 
V roce 2022 jsme zřídili výbor ESG, výbor představenstva pověřený výhradně přípravou usnesení, která má představenstvo přijímat při plnění své odpovědnosti za dohled nad příslušnými politikami, strategiemi a programy ESG. viz struktura řízení v nejnovější zprávě o udržitelnosti.

Zásady

Máme zavedeny firemní zásady a pravidla, které upravují dodržování příslušných předpisů, zákonů a našeho Kodexu chování ze strany NKT, našich zaměstnanců a obchodních partnerů.

NKT Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a mějte tak přehled o našich novinkách.